Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Rekrutacja

Rekrutacja do burs rozpocznie się 14. 06. 2017 r.  o godz.8. 00 drogą elektroniczną na stronie:

https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/lublinbursy:

    link do strony

Poniżej znajduje się dokładny harmonogram i zasady rekrutacji.

 Przypominamy:

  1. Kandydat musi wejść do systemu rekrutacji elektronicznej i wypełnić wniosek
  2. Do wniosku należy pobrać, wydrukować i wypełnić odpowiednie załączniki
  3. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy składać tylko  w placówce pierwszego wyboru

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do burs

na rok szkolny 2017 – 2018

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego
1. Uruchomienie systemu informatycznego – system aktywny dla kandydatów

14 czerwca 2017 r.

godz. 8.00

Od 21 sierpnia godz. 8.00
2. Składanie wniosków wraz z załącznikami – rodzice kandydata niepełnoletniego, kandydat pełnoletni

Od 14 czerwca 2017 r.

godz. 8.00 do 5 lipca 2017 r. godz. 14.00

Od 21 sierpnia, godz. 8.00 do 25 sierpnia, godz. 14.00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 u. p. o. do 6 lipca 2017
4.

Ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

 

W wypadku podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności. o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o.

7 lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

 

do 21 lipca 2017r. godz.10.00

 

28 sierpnia, godz. 9.00
5.

Dostarczenia oświadczenia o przyjęciu

do wybranej szkoły oraz potwierdzenia woli zamieszkania w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego

Od 07 lipca 2017 r. godz. 10.00 do 11 lipca 2017, godz. 14.00

 

21 lipca 2017r. do godz.121.00

 

 

Od 28 sierpnia, godz. 9.00 do 30 sierpnia, godz. 14.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

W wypadku podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności. o których mowa w art. 150 ust. 7 u. p. o.

12 lipca 2017 r. godz.10.00

 

26 lipca 2017 r. godz.15.00

31 sierpnia, godz. 8.00

 

7.

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości   listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości   listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

8.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie do 5 dni od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

W terminie do 5 dni od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.

Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

W terminie do 7 dni od terminu  otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia W terminie do 7 dni od terminu  otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.

Rozpatrzenie  przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

W terminie do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej W terminie do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

DRUKI DO POBRANIA

ZASADY KONTYNUACJI ZAMIESZKANIA W BURSIE I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO BURS NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne:
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) bursie – należy rozumieć – bursa szkolna, dla której organem prowadzącym jest Miasto Lublin,
b) szkole – należy rozmieć – gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna na terenie miasta Lublin,
c) kandydacie – należy rozumieć – osoba (do 24 roku życia) ubiegająca się o przyjęcie do zamieszkania w bursie na wolne miejsce,
d) dyrektorze – należy rozumieć – dyrektor Bursy Szkolnej w Lublinie (prowadzonej przez Miasto Lublin),
e) rekrutacji – należy rozumieć – rekrutacja do bursy na wolne miejsca na rok szkolny 2017/2018,
f) komisji rekrutacyjnej – należy rozumieć – osoby powołane przez dyrektora bursy do prac związanych z rekrutacją,
g) wniosku kandydata – należy rozumieć – wniosek o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi załącznikami,
h) placówce pierwszego wyboru – należy rozumieć – bursa, w której kandydat chciałby zamieszkać w pierwszej kolejności.
2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ustala dyrektor bursy w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Do bursy przyjmowani są uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

III. Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania i rekrutacji:
1. Postępowanie rekrutacyjne do bursy na rok szkolny 2017/2018 prowadzone będzie w systemie naboru elektronicznego .
2. Wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w bursie na kolejny rok szkolny składają w bursie deklarację „Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania w placówce” od 7 czerwca 2017 roku godz.8.00 do 13 czerwca 2017 roku godz.14.00. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych deklaracji zweryfikuje istniejące i wprowadzi nowe dane wychowanków do elektronicznego systemu naboru.
3. Deklaracja o kontynuacji zamieszkania będzie dostępna na stronach burs od dnia 18 maja 2017 roku.
4. Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania jest wychowankiem bursy i mieszka w niej do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17. W przypadku rezygnacji z miejsca zamieszkania w bursie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych „Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania w placówce” jest anulowane.
5. Rekrutacja kandydatów do burs na wolne miejsca rozpoczyna się 14 czerwca 2017 roku
o godzinie 8:00. Wtedy też nastąpi uruchomienie elektronicznego systemu naboru (system będzie dostępny na stronach internetowych burs oraz na stronie Miasta Lublin).
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, po uprzednim zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie naboru. Wniosek o przyjęcie w wersji papierowej wraz z załącznikami składa się w placówce pierwszego wyboru.
7. Uwaga! W przypadku braku możliwości lub trudności w zarejestrowaniu się w systemie elektronicznym należy:
• wydrukować i wypełnić wzór wniosku zgłoszeniowego ze strony internetowej bursy lub strony Miasta Lublin i złożyć go wraz z załącznikami w sekretariacie bursy, lub
• w sekretariacie bursy pobrać wniosek, wypełnić i złożyć go wraz z załącznikami.
8. Kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie elektronicznym składają wydrukowany wniosek o przyjęcie do bursy od 14 czerwca 2017 (godz. 8:00) do 5 lipca 2017 roku
(godz.14:00) do placówki pierwszego wyboru.
9. Kandydaci są zobligowani w terminie od 7 lipca 2017 roku (godz.10.00) do 11 lipca 2017 roku (godz.14.00) dostarczyć do bursy pierwszego wyboru zaświadczenie o przyjęciu do wybranej szkoły.
10. Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli zamieszkania w placówce poprzez złożenie oświadczenia przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego w terminie od 7  lipca 2017 roku godz. od godz. 10.00 do 11 lipca 2017 roku do godz. 14.00.
11. W przypadku gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów o przyjęciu do bursy decyduje kolejność złożenia wniosku.
12. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy i podanie do publicznej wiadomości listy:
a) kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dnia 7 lipca 2017 roku (godz. 10:00)
b) kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy dnia 12 lipca 2017 roku (godz. 10:00).
13. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu I-go etapu procedury rekrutacyjnej nastąpi rekrutacja uzupełniająca od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.

IV. Procedura odwoławcza
1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej placówki z pisemnym wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
V. Postanowienia końcowe
1. W okresie roku szkolnego o przyjęciu do bursy decyduje dyrektor w miarę posiadania wolnych miejsc.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do bursy zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora bursy została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowanie rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek korzysta z bursy.